Фотографія автора

Засади та правила екологічного пластування

Еко, Молодше юнацтво

Мета гутірки

Надати базові знання про екологічне пластування

Основний матеріал

На порозі ХХІ століття екологічні проблеми набули статусу глобальних. Людство усвідомлює небезпеку скорочення життя на Землі із-за свого впливу на масштаби природокористування, інтенсивність господарювання, забруднення природного середовища. Однак відчуття тривоги за якість останнього властиве далеко не кожному з нас, жителів міста й села, де знаходяться основні джерела забруднення атмосферного повітря, природних вод, грунтів.

Земля, що живить нас, повітря, яким ми дихаємо, вода, яку п’ємо, щорічно зазнають величезних втрат від необдуманої дії тих, хто ними користується.

Погляньте навколо свого села, міста, дачних поселень, у що перетворюються чисті струмки, зелені гаї – усе, що живило народ протягом багатьох віків! Звалище сміття, гори мінеральних добрив чи пестицидів, безгосподарськи залишених просто неба – усе це попадає в ланцюг кругообігу речовин. Та й самі ми потім п’ємо воду, споживаємо неякісні продукти, дихаємо забрудненим повітрям.

Що таке забруднення, чим воно обумовлене і які його наслідки – про це піде мова далі. Варто лише зауважити, що забруднення проявляється через надмірну концентрацію тих чи інших хімічних елементів або енергії вище фонових або допустимих норм. Воно може бути природного й техногенного походження, і може викликати якісні зміни характеристик основних компонентів природи та їх складових і негативно впливати на живі організми.

Масштаби змін природного середовища залежать від двох основних факторів: інтенсивності прояву речового складу забруднювачів та здатності природи до самоочищення. Остання властивість лежить в основі поняття стійкості окремих компонентів природи до антропогенного навантаження на основі відмінностей у поширенні забруднювачів у різних середовищах. Тверді, рідкі й газоподібні викиди забруднюючих речовин поступають у всі компоненти природи: води, грунти, атмосферне повітря. Найбільше викидів здійснюється в атмосферне повітря, через яке небезпечні речовини поширюються в інші компоненти природи, підвищуючи тим самим уже існуючий у них рівень забруднення. У процесі довготривалої дії забруднювачів погіршуються чи порушуються основні природні, соціально-економічні функції природного середовища. Це ускладнює життя всіх живих організмів, а особливо людини.

Слід зважити також на явище синергізму (сукупної дії чинників, яке характерне як для самого процесу забруднення, так і для викликаних ним наслідків). Важливо відмітити властивість деяких хімічних елементів поступово накопичуватися в об’єктах середовища, що призводить до посилення пагубної дії при їх проходженні біологічними ланцюгами.

На стан екологічної ситуації в регіонах України впливає також прояв еколого-географічних проблем. Серед них для України характерними є:

 • зменшення запасів корисних копалин (вичерпання ресурсів, зниження їх якості й розмаїття, небезпека порушення середовища внаслідок добування корисних копалин тощо);
 • зміна структури земельних ресурсів унаслідок вилучення земель під господарські потреби й забудови, а також через розвиток негативних процесів у ландшафтах (ерозії, абразії, карсту, суфозії та просідання грунтів, підтоплення і заболочення, тощо);
 • зниження родючості грунтів унаслідок вимивання гумусу, засолення, підтоплення тощо та забруднення важкими металами, пестицидами й іншими речовинами;
 • зменшення запасів і забруднення поверхневих та підземних вод унаслідок посиленого водозабору, внесення забруднюючих речовин у водні об’єкти в процесі виробництва й ведення комунального господарства;
 • забруднення повітря та зміна його складу внаслідок промислових та інших викидів у атмосферу;
 • скорочення розмаїття рослинного й тваринного світу та зміни в його генофонді;
 • зменшення біологічної продуктивності ландшафтів;
 • погіршення геогігієнічних та санітарно-епідеміологічних умов життєдіяльності людини та існування живих організмів.

Ці проблеми виникли тому, що структура господарства України, що розвивалося десятиліттями, не відповідала в багатьох регіонах їх інтегральному потенціалу. При цьому не враховувались об’єктивні потреби й інтереси людей, що тут проживали, та екологічні можливості конкретної території. Провідними галузями господарства є енергетика, гірнично- та вугледобувна, хімічна промисловість, машинобудування. Фізично й морально застаріле устаткування в цих галузях обумовило інтенсивне використання енергії, води, землі та інколи не контрольовані викиди забруднюючих речовин у всі компоненти природи.

Щорічно в процес виробництва залучається біля 1,5 млрд. т первинної сировини, а обсяг відходів цих галузей промисловості становить біля 15 млрд.т. Таким чином, на сьогодні для України стан розвитку виробництва є головним еколого-формуючим фактором. Акцентуємо увагу, що стан природи в Україні – критичний, а в деяких її регіонах деградація має незворотний характер.

ЧЕРВОНА КРИГА УКРАЇНИ, РОСЛИНИ ТА ТВАРИНИ РЕГІОНУ, ЗАНЕСЕНІ ДО НЕЇ

Червона книга України є основним державним документом, у якому містяться узагальнені відомості про сучасний стан видів тварин і рослин України, що перебувають під загрозою зникнення, заходи щодо їх збереження та науково обґрунтованого відтворення. До Червоної книги України заносяться види тварин і рослин, які постійно або тимчасово перебувають чи зростають у природних умовах на території України, в межах її територіальних вод, континентального шельфу та виняткової (морської) економічної зони. Занесені до Червоної книги України види тварин і рослин підлягають особливій охороні на всій території України.

Організація збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення покладається в межах їх компетенції на Кабінет Міністрів України, Ради народних депутатів, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та інші державні органи, на які законодавством України та Автономної Республіки Крим покладено здійснення функцій у цій сфері.

У  виданні Червоної книги 2009 року для видів застосовано наступні критерії:

 • Вразливий;
 • Зникаючий;
 • Недостатньо відомий;
 • Неоцінений;
 • Рідкісний.

У   Червоній книзі України про кожний із видів тварин і рослин, занесених до неї, вказуються такі відомості: категорія, поширення, основні місця знаходження, чисельність у природі, в тому числі за межами України, її зміни, відомості про розмноження або розведення в неволі (культурі), заходи, що вжиті та які необхідно здійснити для їх охорони, джерела інформації. У Книзі також містяться картосхеми розповсюдження та фотографії (малюнки) занесених до неї видів тварин і рослин. Загальний обсяг кожного нарису був обмежений 2300 знаками.

Короткий перелік рослини та тварин занесених до Червоної книги України розподілений по областям.

Області Рослини Тварини
Автономна Республіка Крокус гарний, Прісноводний краб,
Крим пальчатокорінник скорпіон кримський,
римський, півонія жужелиця кримська,
кримська, суничник устриця їстівна, білуга
дрібноплодий, тюльпан чорноморська, гекон
Каллє, цикламен кримський, жовтопуз
Кузнецова, яловець
високий
Вінницька Підсніжник звичайний, Махаон, райдужниця
тирлич хрещатий, хвощ велика, пугач, кутора
великий, чина ряба мала, нічниця Бехштейна
Волинська Журавлина дрібноплода, Шовкопряд кульбабовий,
ломикамінь болотний, мегахіла округла, ксило
цибуля ведмежа, тирлич копа фіолетова, ропуха
язичковий очеретяна, лелека
чор-ний, гоголь
Дніпропетровська Півонія вузьколиста, Мнемозина, сатир
сальвінія плаваюча, залізний, каптурниця
тюльпан дібровний, пишна, беркут
ковила дніпровська
Донецька Деревій голий, смілка Кониктовстун степовий,
крейдяна, сосна синявець римнус,
крейдяна, тюльпан бражник кроатський,
гранітний ктир шершнеподібний,
їжак вухастий
Житомирська Журавлина дрібноплода, Махаон, райдужниця
плаун колючий, велика, сатурнія руда,
зозулинець блощичний лелека чорний, рись
звичайна
Закарпатська Едельвейс, первоцвіт Пахучий стафілін, розалія
дрібний, сон білий, альпійська, аскалаф
яловець козачий, тирлич строкатий, тритон
жовтий карпатський
Запорізька Ковила українська, Дибка степова, пістрянка
волошка Талієва, весела, ктир гігантський,
астрагал савка, журавель
мохнатоквітковий степовий
Івано-Франківська Едельвейс, вудсія Вусач великий дубовий
альпійська, сосна західний, чоп великий,
кедрова, черевички лелека чорний, зубр
зозулині, товстянка
альпійська
Київська Любка дволиста, під- Дозорець-імператор,
сніжник звичайний,сон жук- самітник, жук-
великий, зозулинець олень, льодовичник
шоло-моносний, зіновать Вествуда, канюк
біла степовий, підорлик
великий, видра річкова
Кіровоградська Ковила пухнастолиста, Махаон, джміль лезус,
тюльпан дібровний, канюк степовий, мишівка
хвощ великий степова
Луганська Півонія вузьколиста, Жужелиця угорська,
сміл-ка крейдяна,сосна мнемозина, сатир
крейдяна, серпій залізний, яструб-тювик,
донський їжак вухатий, хохуля
звичайна
Львівська Лілія лісова, пізноцвіт Красотіл пахучий, люци-
осінній, радіола рожева, на, рогохвіст аугур, став-
рябчик великий, ковик булавоподібний,
скрученик спіральний борсук
Миколаївська Ковила Лессінга, піщанка Пилкохвіст український,
головчаста, тюльпан ктир гігантський, полоз
бузький лісовий, тушканчик
великий
Одеська В’язіль стрункий,ковила Боліварія короткокрила,
Іоанна, меч-трава скарабей священний,
болотна, тюльпан аврора біла, бражник
бузький скабіозовий, корольок
червоноголовий
Чернівецька Едельвейс, жостір Розалія альпійська,
фарбувальний, модрина морімус темний, сатурнія
польська, рододендрон руда, джміль яскравий,
східнокарпатський ховрах європейський, кіт
лісовий
Чернігівська Косарики болотні, Шовкопряд березовий,
пальчатокорінник ксилокопа звичайна,
майський скопа, шуліка рудий,
журавель сірий, заєць
білілі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Оцінка *